> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

  > รับสมัครนิสิตฝึกงานวิเทศสัมพันธ์ (IAD Student Ambassador)

  > รับสมัครนิสิตฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล ณ Dalian Maritime University


  > จดหมายเหตุ ประจำปี 2560

  > จดหมายเหตุ ประจำปี 2559